Obchodní podmínky „Catch The Moment“

Pravidla soutěže "Catch the Moment”

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") definují podmínky a pravidla soutěže pod názvem "Catch the Moment" (dále jen "Soutěž").
 2. Pořadatelem Soutěže je Answear.com S.A. se sídlem v Krakově, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapsaná v registru podnikatelů KRS [Národního soudního rejstříku] vedeného u Okresního Soudu v Krakově, XI Hospodářské Oddělení KRS pod číslem KRS: 0000816066, REGON [polské ID]: 122515020, DIČ: 6793080390, se základním kapitálem 767 450,00 PLN (dále jen "Pořadatel").
 3. Soutěž se bude konat na území České republiky.
 4. Soutěž se bude konat v období ode dne 5.3.2020 od 12:00 do 31.12.2020. do 23:59.
 5. Soutěž bude probíhat ve fázích ("Fáze") v následujících obdobích:

·       Fáze I - březen - v období od 5.3.2020 od 12:00 do 31.3.2020 do 23:59

·       Fáze II - duben - v období od 1.4.2020 od 12:00 do 30.4.2020 do 23:59

·       Fáze III – květen - v období od 1.5.2020 od 12:00 do 31.5.2020 do 23:59

·       Fáze IV – červen - v období od 1.6.2020 od 12:00 do 30.6.2020 do 23:59

·       Fáze V - červenec -v období od 1.7.2020 od 12:00 do 31.7.2020 do 23:59       

·       Fáze VI – srpen - v období od 1.8.2020 od 12:00 do 31.8.2020 do 23:59         

·       Fáze VII – září - v období od 1.9.2020 od 12:00 do 30.9.2020 do 23:59          

·       Fáze VIII – říjen - v období od 1.10.2020 od 12:00 do 31.10.2020 do 23:59       

·       Fáze IX – listopad - v období od 1.11.2020 od 12:00 do 30.11.2020 do 23:59

·       Fáze X – prosinec – v období od 1.12.2020 od 12: 00 do 31.12.2020 do 23:59

 

6.      Přihlášky do soutěže jsou přijímány pouze v době konání jednotlivých fází Soutěže.                    

 1. Soutěž je organizována přes sociální síť Instagram. Na internetových stránkách na adrese: www.catchthemoment.answear.cz (dále jen: "Soutěžní stránka") budou umístěny: Obchodní podmínky soutěže, informace o cenách, výsledky Soutěže a budou zde představeny také soutěžní Práce.
 2. Soutěž není organizována, spoluorganizována, sponzorována ani podporována sociální sítí Instagram nebo jejím provozovatelem a není se sítí Instagram nebo jejím provozovatelem žádným způsobem spojena.

§ 2. Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže (dále jen "Účastníkem") mohou být pouze fyzické osoby, které:
  1. nejpozději ke dni přistoupení do Soutěže dovršily 18 let,
  2. jsou spotřebiteli a pracují za účelem, který nesouvisí s komerčním, ekonomickým, řemeslným nebo volným povoláním,
  3. žijí na území ČR,
  4. mají svůj profil na Instagramu,
  5. budou plnit podmínky pro účast v soutěži stanovené v těchto Podmínkách.
 2. Účastník soutěže nesmí být zaměstnancem ani spolupracovníkem Pořadatele, ani členem jejich rodin, tj. manžel, rodič, prarodič, dítě, vnouče, sourozenec.

§ 3. Podmínky soutěže

 1. Každá fáze Soutěže se bude konat pod heslem měsíce, který bude vyhlášen Pořadatelem na Soutěžní stránce první den každé Fáze (dále jen: "Heslo měsíce").
 2. Úkolem účastníka, který se účastní této fáze soutěže, je pořídit fotografii, která je interpretací Hesla měsíce (dále jen "Soutěžní práce").
 3. Podmínkou účasti v Soutěži je umístění Soutěžní práce na profilu Účastníka, který se nachází na síti Instagram se zapnutým veřejným nastavením, a uvedení v popisu fotografie #CatchTheMomentCZ, #answear_cz a označení @answear_cz.
 4. Účastník vyjadřuje svůj souhlas k prezentaci soutěžních prací, včetně podoby účastníka, která je na nich uvedena, Pořadatelem na soutěžní stránce, na sociálních sítích a na webových stránkách Pořadatele www.answear.cz v sekci #WeAreTheAnswear v době konání Soutěže a v průběhu dvou měsíců od jejího ukončení, a pak pro archivní účely.  
 5. Účastník se může soutěže zúčastnit několikrát.
 6. Správně zveřejněné a popsané soutěžní práce podle odst. 3 výše budou hodnoceny soutěžní komisí (dále jen "Komise"), kterou vytvořil organizátor, s ohledem na kvalitu, kreativitu a atraktivitu soutěžní práce a interpretaci Hesla měsíce.
 7. Ceny budou uděleny komisí pro každou fázi soutěže. Komise bude brát v úvahu soutěžní práce přihlášené do soutěže po dobu trvání dané Fáze.  

8.      Zveřejněním soutěžní práce na Instagramu s popisem způsobem, jež byl uveden v § 3 odst. 3 vyšší, účastník prohlašuje, že:

a)      je autorem přihlášené soutěžní práce, má na ni veškerá majetková autorská práva a související práva a tato práva nejsou v žádném případě omezena nebo zatížena právy třetích stran,

b)      Soutěžní práce neporušuje žádná práva třetích stran a tudíž žádné třetí strany nebudou proti Pořadateli vystupovat v souvislosti s jeho použitím soutěžní práce způsobem stanoveným těmito Podmínkami,

c)      osoby, jejichž podoba byla znázorněna v soutěžní práci, souhlasily s veřejným zveřejněním fotografií Účastníka a s použitím jejich snímků v mezích stanovených těmito Podmínkami,

d)      zavazuje se osvobodit Provozovatele od veškerých nároků podaných třetími stranami v souvislosti s použitím soutěžní práce v rozsahu stanoveném v Podmínkách, vyplývajících z účastníkova uvedení nepravdivých prohlášení, a také k úhradě škody, která vznikla v jejich důsledku.

 1. Soutěžní práce by neměla obsahovat vulgární slovní zásobu, urážlivý obsah nebo obsah, který je v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony.
 2. Po zveřejnění soutěžní práce na Instagramu účastník potvrzuje, že splňuje kritéria, jež mu přinášející nárok na účast v soutěži, a souhlasí s účastí v soutěži v souladu s pravidly stanovenými v Podmínkách.

§ 4. Vítězové a ceny

 1. Informace o vyhlášení každé etapy soutěže budou zveřejněny na stránce soutěže až do 10. dne následujícího měsíce, po dokončení této fáze soutěže.
 2. Komise vybere z účastníků celkem 10 vítěžů soutěže, jednoho v každé fázi soutěže ("Vítězové").
 3. V rámci soutěže bude Vítězům uděleno 10 hlavních cen (dále jen "Hlavní ceny") a počínajíc fází III 32 ocenění, 4 v každé fázi Soutěže (dále jen: "OCENĚNÍ"), ve formě jednorázového slevového kódu poskytujícího slevu ve výši 90 % na nákup v maximální hodnotě 2 000 Kč. Kód platí na veškeré produkty dostupné na Answear.cz po dobu 90 dní od jeho obdržení. Pořadatel vyhlásí na Soutěžní stránce, co je předmětem hlavní ceny, v první pracovní den této fáze soutěže.
 4. Spolu s hlavními cenami organizátor uděluje každému Vítězi peněžní odměnu v částce odpovídající 11,11 % hlavní ceny. Výše peněžní výhry bude odpovídat výši daně z příjmu, která bude spočívat na Vítězi v souvislosti s vítězstvím v soutěži. Účastník souhlasí s tím, aby peněžní odměna, až do vyhlášení Hlavní ceny, byla přijata a uložena na účet příslušného daňového orgánu organizátorem, coby plátce zálohové daně z příjmů fyzických osob z výhry v soutěži. Hlavní ceny a peněžní ceny budou v budoucnu nazývány souhrnně "Ceny" a každá zvlášť jako "Cena".
 5. Vítězové soutěže budou informováni o výhře ve zprávě zaslané organizátorem do interního korespondenčního systému prostřednictvím platformy Instagram. Vítěz je povinen potvrdit ve lhůtě do 5 dnů stejným způsobem, že dostal informaci o výhře, a předložit Pořadatelem požadované informace na zadanou e-mailovou adresu, a to zejména: jméno a příjmení, adresu pro doručení výhry, jakož i údaje pro výpočet jednotné daně z příjmů fyzických osob z výhry v Soutěži.
 6. Pokud se provozovatel z jakéhokoliv důvodu nebude moci spojit s Vítězem soutěže, nebo neobdrží odpověď na zaslané upozornění o výhře do 5 dnů, vyhrazuje si právo udělit cenu jinému účastníkovi.
 7. Vítěz soutěže může podat prohlášení o odmítnutí přijetí ceny do 5 (pěti) dnů od obdržení oznámení o výhře.
 8. Žádná cena v soutěži není vyměnitelná za peněžní ekvivalent nebo jinou cenu.
 9. Ceny v soutěži budou zaslány Vítězům poštou na adresu uvedenou v příspěvku uvedeném v odstavci. 5 výše, za předpokladu, že ceny budou zaslány na náklady Pořadatele výhradně na území České republiky. V případě, že Vítěz uvede adresu pro zaslání, která se nachází mimo území České republiky, Pořadatel má právo zdržet se předávání ceny do doby, než obdrží od Vítěze částku odpovídající hodnotě odeslání zásilky s cenou mimo české území.

§ 5. Autorská práva

 1. S přihlédnutím k odst. 4 níže, nositel poskytuje Provozovateli, bez nutnosti placení odměny, pouze výměnou za získanou odměnu, výhradní licenci k oceněné soutěžní práci na dobu 5 let, bez územního omezení v následujících oblastech využití:

a)      uložení a množení soutěžní práce nebo její části – výroba kopií soutěžní práce s použitím všech dostupných metod, včetně tiskařskými metodami, reprografickými metodami, magnetickým zápisem, digitální metodou,

b)      vstup do paměti počítače a dalších podobných zařízení,

c)      úprava soutěžní práce, včetně práva na opravu, přepracování a změny v plném rozsahu Práce a jejích jednotlivých prvků, odpovídající každé práci s ostatní tvorbou,

d)      zavedení do obratu, používání nebo pronájem exemplářů Soutěžní práce,

e)      v oblasti šíření soutěžní práce nebo její části – vystavení, zobrazování, přehrávání, vysílání a opětovné vysílání, stejně jako veřejnou poskytnutí práce tak, aby k ní každý mohl přístup v jakémkoli místě a v době podle svého výběru, s využitím všech dostupných metod, včetně využití Internetu a jiných počítačových sítích,

f)       umístění na všech médiích pro reklamní a propagační akce, včetně zejména: katalogy, noviny, poznámkové bloky.

 1. Bez ohledu na výše uvedenou licenci Vítěz zmocňuje Pořadatele k realizaci autorských osobních práv na soutěžní práci jeho jménem. Na základě výše uvedených oprávnění má Pořadatel, mimo jiné právo k: (i) rozhodovat o způsobu označení autorství soutěžní práce, (ii) kontrolovat způsob využití práce.
 2. Vítěz rovněž umožňuje Pořadateli realizaci závislých autorských práv na soutěžní práci, stejně jako výjimečné poskytování oprávnění třetím stranám k realizaci autorských práv na soutěžní práci.

 

§ 6. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky soutěže jsou k dispozici na Soutěžní stránce.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla. Změna Podmínek nabývá účinnosti od zveřejnění změněných Podmínek na soutěžních stránkách. Změna Podmínek nemůže omezit práva, která již účastníci získali.
 3. Účastník může podat stížnost na způsob vedení soutěže. Stížnost bude organizátor řešit do 14 dnů od data jejího obdržení.
 4. Chcete-li podat stížnost na způsob vedení soutěže, její Podmínky, nebo v jakýchkoli dalších otázkách týkajících se soutěže, musíte to oznámit Pořadateli zasláním e-mailu na adresu marketing@answear.cz. Stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, adresu účastníka a také udání důvodu k podání stížnosti a konkrétního chování Pořadatele. Stížnosti mohou být také zaslány na adresu Pořadatele.
 5. Pořadatel zbavuje službu Instagram a jejího provozovatele odpovědnosti za jakékoli nároky, zejména nároky účastníků spojené se soutěží. Jakékoli dotazy, připomínky a stížnosti, stejně jako veškeré nároky spojené se soutěží, musí účastník zaslat přímo Pořadateli, v žádném případě společnosti Instagram nebo jejímu provozovateli.
 6. Veškeré informace o soutěži obsažené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze pomocný charakter, rozsah oprávnění účastníků a Pořadatele je definován těmito Podmínkami.