Obchodní podmínky pro objednávání a používání Dárkových kupónů ANSWEAR

§ 1

Termíny použité v těchto Obchodních podmínkách znamenají:

1.      Výdejce Dárkového kupónu (Výdejce Kupónu) – Společnost s názvem „Answear.com S.A.“ akciová společnost, se sídlem: Kraków, ul. Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Oblastního soudu pro Kraków-Śródmieście v Krakově, oddělení Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego s číslem KRS 0000816066, s číslem DIČ: 6793080390 se základním kapitálem 867 245,25 PLN

 

2.      Dárkový kupón (Kupón) – je generovaná Výdejcem Kupónu elektronická podoba hodnotného bonu na doručitele (který má podobu číselného a písmenného kódu nebo pouze číselného), potvrzující právo jejího Uživatele na výměnu hodnoty shromážděné na Dárkovém kupónu na zboží v internetovém obchodě ANSWEAR.cz s určenou dobou platnosti a elektronicky připsanými informacemi o hodnotě Kupónu. Dárkový kupón není platební kartou, není nástrojem elektronických peněz ve smyslu platných právních předpisů.

3.      Zákazník – odběratel Dárkového kupónu od Výdejce Kupónu,

4.      Uživatel – každý doručitel dárkového kupónu,

5.      Hodnota k využití – připsaná k Dárkovému kupónu částka, do jejíž výše Uživatel může nakoupit zboží nabízeno k prodeji v obchodě ANSWEAR.cz,

6.      Obchod ANSWEAR.cz – internetový obchod vedený na adrese url: www.answear.cz, umožňující využití Dárkového kupónu, ověření stavu a Hodnoty k využití na Dárkovém kupónu.

7.      Transakce – operace provedená užitím Dárkového kupónu spočívající ve výměně Dárkového kupónu za zboží snížením výše Hodnoty k využití o částku odpovídající hodnotě zboží koupeného Zákazníkem v Obchodě ANSWEAR.cz.


§ 2

1.      Dárkové kódy mají podobu číselného a písmenného kódu, který je elektronickým nosičem Hodnoty k využití, zapsaného do grafického provedení Dárkového kupónu.

2.      Dárkový kupón slouží pouze k realizaci transakcí.

3.      Dárkový kupón je platný, to znamená, že jí lze vyměnit na zboží v době uvedené na Kupónu.

4.      Výdejce kupónu nenese zodpovědnost za Zákazníkovy chyby během výroby Kupónu, jejichž následkem je dodání nesprávné osobě (např. chybně uvedená emailová adresa Uživatele). Zákazník nebo Uživatel mají právo nahlásit ztracení nebo poškození Dárkového kupónu za účelem její blokace. Blokace Dárkového kupónu proběhne neprodleně, ne však později než další pracovní den.

5.      Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy o koupi Dárkového kupónu ve lhůtě 10 dní ode dne poslání Kupónu na adresu Uživatele uvedenou Zákazníkem. Odstoupení může mít podobu emailové zprávy poslané na adresu Výdejce Kupónu. V takovém případě deaktivace Kupónu proběhne neprodleně, ne později než další pracovní den po dni obdržení Výdejcem Kupónu zprávy o odstoupení Zákazníka od smlouvy o koupi Kupónu.

6.      Odstoupením od smluv o koupi (tj. posláním emailové zprávy o odstoupení od koupě Dárkového kupónu) Zákazník garantuje, že do doby deaktivace Kupónu Uživatel nepoužije Kupón. V případě, že v době mezi obdržením emailové zprávy od Zákazníka o odstoupení od Smlouvy a deaktivaci Kupónu Zákazník použil Dárkový kupón, Výdejce Kupónu nebude mít povinnost vrátit Zákazníkovi zaplacenou cenu za Dárkový kupón v rozsahu, v jakém Uživatel využil Hodnotu k využití. 

§ 3

1.      Společnost Answear.com S.A. není zodpovědná za následky nemožnosti realizovat Dárkový kupón vzniklé z okolností, za které nenese zodpovědnost, především týkající se uplynutí doby platnosti Dárkového kupónu nebo příliš malé Hodnoty k využití ve srovnání s cenami zboží nabízeného v Obchodě ANSWEAR.cz.

2.      Společnost Answear.com S.A. není stranou právního vztahu mezi Uživatelem a Zákazníkem.


§ 4

1.      Dárkový kupón může koupit pouze Zákazník přihlášený na svůj účet v Obchodě ANSWEAR.cz. Dárkový kupón bude poslán Zákazníkovi po jeho zaplacení částkou Hodnoty k využití. Zaplacení částky Hodnoty k využití může proběhnout výhradně platebním kanálem zpřístupněným panelem Trustpay.“

2.      Dárkový kupón může Zákazník koupit pomocí zpřístupněné Výdejcem Kupónu aplikace tvůrce Dárkových kupónů (tvůrce Gift Cards). Pro zakoupení Kupónu je Zákazník povinen postupovat podle postupu tvůrce Dárkových kupónů.

3.      Pomocí tvůrce Dárkových kupónů má Zákazník právo určit následující parametry Kupónu: nominální hodnotu Kupónu vybranou z nabídky zpřístupněné výdejcem Kupónu; údaje o Uživateli (emailová adresa); datum dodání a individuální textovou zprávu pro Uživatele.  


§ 5

1.      Uživatel může realizovat pouze Dárkové kupóny dříve aktivované Zákazníkem jejich dobitím částkou Hodnoty k využití.

2.      Dárkové kupóny nelze vyměňovat za peníze.

3.      Uživatel Dárkového kupónu může používat Dárkový kupón v době jeho platnosti mnohokrát, až do vyčerpání Hodnoty k využití.

4.      Výdejce Kupónu, za účelem ochránit zájmy Zákazníka nebo Uživatele Dárkového kupónu, si vyhrazuje právo na dočasnou blokaci možnosti používání Dárkového kupónu na požádání Zákazníka nebo Uživatele.  

5.      Uživatel realizuje Dárkový kupón zadáním unikátního kódu Dárkového kupónu v místě jednoznačně označeném k využití Dárkových kupónů: „Používám dárkový kupón“. Hodnota košíku bude snížena o Hodnotu k využití uloženou v den provedení nákupu na Dárkovém kupónu. Provedení Transakce je rovnoznačné s nákupem a bude zaúčtována.

6.      Dárkový kupón může být přečten pouze v elektronickém prostředí, tj. každá operace je ověřována v rozsahu její přijatelnosti a určení Hodnoty k využití výhradně v Obchodě ANSWEAR.cz.

7.      Uživatel Dárkového kupónu může ověřit stav účtu svého Kupónu (aktuální Hodnotu k využití) na internetové stránce obchodu ANSWEAR.cz na adrese www.answear.cz/kupon po přihlášení pomocí čísla Dárkového kupónu a zadáním správného textu z políčka captcha.

8.      Přesahuje-li hodnota zboží kupovaného Zákazníkem Hodnotu k využití, transakce může být provedená za podmínkou zaplacení Uživatelem rozdílu ceny v souladu s Obchodním podmínkami obchodu ANSWEAR.cz.

9.      Je-li hodnota zboží kupovaného Zákazníkem nižší než Hodnota k využití, rozdíl mezi Hodnotou k využití a cenou kupovaného zboží určuje hodnotu Dárkového kupónu po transakci.  Žádná částka nesmí být v takovém případě zaplacena Uživateli jako „zůstatek“ nebo kapitalizace zbylé po provedení transakce hodnoty Dárkového kupónu.

10.     Při nákupu s použitím Dárkového kupónu body  PayBack nebo ANSWEAR Club, podle pravidel určených v Obchodních podmínkách programu ANSWEAR Club a podle volby Uživatele jsou připočteny od hodnoty transakce a hodnoty případného příplatku provedeného Uživatelem.

11.     Používání Dárkového kupónu lze spojit s vlastněnými Uživatelem slevovými kódy nebo s využitím bodů PayBack nebo ANSWEAR Club podle pravidel určených v zvláštních Obchodních podmínkách.

12.     Koupě Dárkového kupónu nezpůsobuje připočtení bodů PayBack nebo bodů Answear Club.

 

§ 6

1.    Dárkový kupón lze používat v době platnosti uvedené na kupónu nebo do její blokace na požádání Zákazníka nebo Uživatele.

2.    V případě ztracení Dárkového kupónu je možná její blokace Výdejcem kupónu na základě nahlášení provedeného Uživatelem prostřednictvím infolinky nebo emailové zprávy na adresu: obchod@answear.cz. Společnost Answear.com S.A. nenese zodpovědnost za transakce provedené doručiteli Dárkového kupónu před nahlášením. Nezbytnou podmínkou pro blokaci Dárkového kupónu je uvedení Zákazníkem čísla přiděleného ke Kupónu slevového kódu.

3.    Výdejce Kupónu může odmítnout realizaci Dárkového kupónu v následujících případech:

a)     uplynutí doby platnosti Dárkového kupónu,

b)     nedostatku příslušných prostředků – Hodnoty k využití – na Dárkovém kupónu v poměru k ceně objednávaného Uživatelem zboží,

c)      výskytu problémů technického charakteru znemožňujících realizaci Dárkového kupónu, které se objevily z důvodů nezávislých na Výdejci Kupónu. V takovém případě Prodejce v rámci technických a organizačních možností učiní opatření nezbytné k odstranění vzniklých překážek v realizaci Kupónu.  

4.    Realizace Dárkového kupónu Uživatelem je platnou transakci i tehdy, když Uživatel přijde k vlastnictví Kupónu neoprávněným způsobem, pokud však Kupón, přes nahlášení blokace, nebude dříve blokován Výdejcem Kupónu ve lhůtě určené těmito Obchodními podmínkami. 

5.    Vrácení Uživatelem zboží koupeného použitím Dárkového kupónu je možné podle pravidel platných v obchodě ANSWEAR.cz. Vrácení peněz za vrácené zboží se provádí elektronicky na Dárkový kupón v podobě nové Hodnoty k využití. Dobití Dárkového kupónu hodnotou vráceného zboží způsobí obnovení platnosti kupónu, tj. v takové situaci lhůta pro její použití začíná znova.

6.    V případě problémů s realizací transakce s použitím Dárkového kupónu, Uživatel toto nahlásí společnosti Answear.com S.A. prostřednictvím infolinky nebo emailové zprávy na adresu: obchod@answear.cz

7.    Reklamace spojené s Dárkovými kupóny budou zvážené společností Answear.com S.A. v písemné podobě ve lhůtě 14 dní ode dne podání písemné reklamace Zákazníkem nebo Uživatelem. Reklamace lze podávat písemně na adresu sídla Prodejce.


§ 7

1.      V záležitostech, které nejsou regulovány těmito Obchodními podmínky, platí příslušné právní předpisy.

2.      Zákazník před zaplacením finančních prostředků na Dárkový kupón, a Uživatel před použitím Kupónu, jsou zavázáni seznámit se s těmito Obchodními podmínky a dodržovat jejich ustanovení.

3.      Obsah těchto Obchodních podmínek je dostupný na internetové stránce na adrese www.answear.cz/karty. Prodejce má povinnost předat Zákazníkovi/Uživateli Obchodních podmínek v písemné podobě na každé jeho písemné požádání.

Společnost Answear.com S.A si vyhrazuje právo provádět změny v Obchodních podmínkách bez uvedení důvodu. O změnách bude společnost Answear.com S.A. informovat z vhodným předstihem na internetové stránce obchodu ANSWEAR.cz na adrese www.answear.cz. Změny Obchodních podmínek nesmí porušovat práva Zákazníků, kteří získali Kupón před změnou Obchodních podmínek.