Podmínky soutěže „ANSWEAR NAROZENINY: Hlavní cena

§ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Pořadatelem soutěže „Answear narozeniny: Hlavní cena“ je Společnost s názvem „Answear.com S.A.“ akciová společnost, se sídlem: Kraków, ul. Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków. zapsaná do obchodního rejstříku Celostátního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Krakov – Śródmieście v Krakově, XI. hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem: 0000816066, DIČ: 6793080390, IČO: 122515020, základní kapitál ve výši 767 450,00  PLN (dále pouze „pořadatel“).

2.    Soutěž bude probíhat v období od 18. 2. 2019 do 25.2. 2019 do 23:59 hod. na území České republiky a Slovenska.

3.    Soutěž je pořádána na internetové adrese: https://narozeniny.answear.cz/
Pořadatel s vědomím své právní odpovědnosti prohlašuje, že výsledek soutěže nezáleží v žádném případě na žádném náhodném faktoru a že mechanismus soutěže nemá nic společného s hazardními hrami ve znění zákona o hazardních hrách, sázkách a hrách na automatech“ (Sb. z. č. 102/1998, ust. 650, č. 145, ust. 946, č. 155, ust. 1014, č. 160, ust. 1061 a č. 9/2000, ust. 117 s pozdějšími změnami).

4.     Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovány a používány podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 za účelem provedení soutěže, vyúčtování soutěže a předání cen a pro marketinkové účely, pokud k tomu účastník vydá zvláštní souhlas. Účastníci poskytnou údaje dobrovolně, mají právo na ně nahlížet, opravovat je a žádat o jejich odstranění. Podání námitky proti zpracování osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže v libovolném okamžiku trvání soutěže má stejný význam jako nesplnění formálních požadavků účastníkem s následkem vyloučení účastníka z účasti v soutěži.

5.     Žádost o opravu, aktualizaci, uvedení na správnou míru nebo odstranění poskytnutých osobních údajů je třeba poslat na e-mailovou adresu marketing@answear.cz.

 

§ 2. ÚČAST V SOUTĚŽI

1.    Účastníkem soutěže (dále pouze „účastník“) může být každá fyzická osoba, která je starší 18 let, má svůj profil na Facebooku. Svou účastí v soutěži účastník prohlašuje, že splňuje kritéria a akceptuje podmínky tohoto soutěžního řádu.

2.    Účastníkem soutěže nesmí být pracovník ani spolupracovník pořadatele.

3.    Pořadatel si vyhrazuje právo zobrazovat na soutěžní straně pouze vybrané práce přihlášené do soutěže.

 

§ 3. ZÁSADY SOUTĚŽE

1.    Úkolem účastníka je vytvořit narozeninové přání, které je možné ztvárnit psaným textem, ve formě fotografie nebo filmu (dále pouze „práce“).

2.    Účastník je povinen vložit svou práci do komentáře soutěžního příspěvku zveřejněného 18.2. 2019 na stránce @answearcz na Facebooku v období trvání soutěže. Práce může být ve formě psaného textu, fotografie (jpg), gifu nebo videonahrávky.

3.    Ceny jsou udělovány na základě kritérií pro hodnocení kvality, kreativity a atraktivity vytvořené a zveřejněné práce, a to soutěžní komisí zřízenou pořadatelem, která bude rovněž bdít nad správným průběhem soutěže.

4.    Když účastník zobrazí svou práci na Facebooku, prohlašuje a zaručuje, že je výhradním autorem práce a ta je jeho originálním dílem, není zatížena právy třetích osob a že nijak neporušuje práva třetích osob ani platná ustanovení zákona. Účastník prohlašuje a zaručuje, že využití práce pořadatelem podle zásad uvedených v soutěžním řádu neporušuje žádná práva třetích osob.

 

§ 4. VÝHERCI A CENY

1.    Informace o výsledcích soutěže bude uvedena na facebookové stránce @answearcz nejpozději 1. 3. 2019.

2.    Hlavní cenou je víkendový pobyt v Hotelu Obzor pro 4 osoby se snídaní. Hlavní cenu uděluje soutěžní komise autorovi vybrané soutěžní práce.

3.    Autoři prací oceněných Hlavní cenou budou označeni jako laureáti nebo laureát. 

4.    Výherci soutěže budou o výhře informováni ve zprávě zaslané v systému vnitřní korespondence přes platformu Facebook a budou povinni potvrdit udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů podle zásad uvedených v tomto soutěžním řádu. Účastník je povinen do 5 dní stejnou cestou potvrdit, že informace o výhře obdržel, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a zaslat pořadateli požadované informace na uvedenou e-mailovou adresu.

5.    Garantovanou cenu lze účastníkovi přiznat pouze jednou.

6.    Nepodaří-li se pořadateli z jakéhokoliv důvodu kontaktovat výherce soutěže nebo neobdrží-li do 5 dní odpověď na zaslané oznámení o výhře a potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů, vyhrazuje si právo udělit cenu jinému účastníkovi.

7.    Pořadatel neodpovídá za žádné nesrovnalosti spojené s provozováním pošty na serveru Facebook nebo e-mailu a provozem Facebooku nebo e-mailu.

8.    Výherce soutěže může vydat prohlášení o odmítnutí převzetí ceny do 5 dní od obdržení oznámení o výhře.

9.    Výherce soutěže po vyhlášení jeho výhry nesmí svou práci odstranit až do konce trvání soutěže, tj. do 25. 2. 2019. Odstraní-li svou práci, bude mu cena odejmuta a bude udělena další osobě.

10.  Pořadatel, pokud vznikne taková povinnost podle čl. 21 odst. 1 bod 68 zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (Sb. z. č. 14/2000, ust. 176 s pozdějšími změnami) – před vydáním ceny vypočítá a odvede daň z příjmu ve výši 10 % ceny včetně DPH z udělené ceny. V korespondenci zaslané po vybrání výherců soutěže, o níž se hovoří v § 4 odst. 3 soutěžního řádu, pořadatel výherci oznámí zásady spojené s daňovou povinností.

11.  Soutěžní cena nebude vyměněna za peněžní ekvivalent nebo za jinou věcnou cenu.

12.   V souladu s výše uvedeným odst. 6 je účastník, který vyhrál Hlavní cenu v soutěži víkendový pobyt v Hotelu Obzor pro 4 osoby se snídaní, povinen na vlastní náklady cenu převzít v místě a čase určeném pořadatelem a vítězem.

13. Vydáním hlavní ceny se rozumí odevzdaní Hlavní ceny výherci vhodným způsobem pro danou cenu.

 

§ 5. AUTORSKÁ PRÁVA

 1.    Zobrazením své práce na místech uvedených v § 3 bod 2 uděluje účastník pořadateli nevýhradní a bezplatnou licenci na dobu neurčitou k využívání práce, bez územního a množstevního omezení, v oblastech využití podle odst. 2 níže. Aby se předešlo veškerým nejasnostem, výslovně se zdůrazňuje, že výše uvedená povinnost účastníka se týče všech součástí práce.

2.    Výše uvedená licence zahrnuje následující oblasti využití:

a.       zaznamenání a rozmnožování práce nebo jejích částí – vytváření exemplářů práce pomocí veškerých dostupných technik, včetně tiskařské a reprografické techniky, magnetického záznamu a digitální techniky,

b.       uložení do paměti počítače a jiných podobně pracujících zařízení,

c.       úpravy práce, včetně mimo jiné práva na korekturu, provádění předělávek a změn celé práce a jejích jednotlivých elementů,

d.       u rozšiřování práce nebo jejích částí – vystavování, zobrazování, reprodukování a vysílání a reemitování, a rovněž veřejné zpřístupnění práce tak, aby k ní každý mohl mít přístup v místě a v čase, které si sám zvolí, pomocí veškerých dostupných technik, včetně využívání v internetové síti a v jiných počítačových sítích, včetně zobrazení a úpravy práce na internetových stranách,

e.       úpravy práce umožňující vytvoření navigace po internetových stranách,

f.        vysílání pomocí kabelového nebo bezdrátového zobrazení prostřednictvím pozemní stanice (rovněž v kabelové síti a kódované televizi),

g.       zapůjčení, nájem, pronájem,

h.       uložení na všechny nosiče využívané k reklamě a propagaci, včetně zejména: billboardů, tisku, letáků, novin, POS materiálů, katalogů, nálepek.

3.    Pořadatel nabývá od každého výherce, bez povinnosti úhrady ceny, pouze výměnou za obdrženou cenu, autorská majetková práva k pracím, a to bez územního a časového omezení v oblastech využití podle výše uvedeného odst. 2.

4.    Nezávisle na převodu majetkových autorských práv, o nichž se hovoří výše, výherce zmocňuje pořadatele k výkonu autorských osobnostních práv k práci jeho jménem. Na základě výše uvedeného zplnomocnění je pořadatel zejména oprávněn: (i) rozhodovat o způsobu označení autorství práce, (ii) rozhodovat o prvním veřejném zpřístupnění práce, (iii) dohlížet na způsob používání práce.

5.    Zobrazením práce na místech uvedených v § 3 odst. 2 výše účastník zmocňuje pořadatele k výkonu autorských osobnostních práv k práci jeho jménem, včetně: (i) rozhodování o způsobu označení autorství práce, (ii) rozhodování o prvním veřejném zpřístupnění práce, (iii) dohlížení na způsob používání práce.

 

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Soutěžní řád je dostupný v sídle pořadatele a na internetové stránce na adrese: www.narozeniny.answear.cz

2.    Pořadatel si vyhrazuje právo měnit soutěžní řád. Změna soutěžního řádu bude platit od okamžiku zveřejnění změněného soutěžního řádu na stránce www.narozeniny.answear.cz. Změna soutěžního řádu nesmí omezit práva, která účastníci už nabyli.

3.    Veškeré reklamace týkající se průběhu soutěže budou přijímány do 14 dní ode dne rozhodnutí soutěže. Reklamace budou posuzovány pořadatelem do 14 dní ode dne obdržení reklamace.

4.    Pro podání reklamace nebo stížnosti na průběh soutěže a její zásady nebo ve všech ostatních záležitostech týkajících se soutěže je třeba informovat pořadatele zprávou zaslanou na e-mailovou adresu marketing@answear.cz. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu účastníka, jakož i uvedení příčiny podání reklamace a chování se pořadatele. Reklamace mohou být zaslány rovněž na adresu sídla pořadatele.

5.    Svou účastí v soutěži účastník potvrzuje, že souhlasí s účastí v soutěži podle zásad uvedených v soutěžním řádu.

6.    Veškeré informace o soutěži uvedené v propagačních a reklamních materiálech mají výhradně pomocný charakter, rozsah oprávnění účastníků a pořadatele definuje tento soutěžní řád.

7.    Veškeré spory mezi účastníkem a pořadatelem budou rozhodovány civilním soudem.