Podmínky soutěže „Lifespiration starts here: Art Food Inspirations”

Podmínky soutěže „Lifespiration starts here: Art Food Inspirations

Pravidla soutěže „Lifespiration starts here: Art Food Inspirations


§ 1. Všeobecná ustanovení
1.    Tato pravidla (dále jen „Pravidla”) definují podmínky a zásady soutěže s názvem „Lifespiration starts here: Art Food Inspirations” (dále jen „Soutěž”).
2.    Organizátorem Soutěže je společnost Answear.com S.A. se sídlem v Krakově, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapsaná v registru podnikatelů KRS vedeného u Okresního Soudu v Krakově, XI Hospodářské Oddělení KRS pod číslem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, se základním kapitálem  867.245,25 PLN (dále jen „Organizátor”). 
3.    Soutěž bude probíhat na území České republiky. 
4.    Soutěžní práce do Soutěže budou přijímány v období od 29.4.2022 od 10:00 do 30.6.2022 do 23:59.  
5.    Soutěž je organizována prostřednictvím služby Instagram. Na internetových stránkách na adrese: https://lifespirationstartshere.answear.cz / (dále jen: „Stránky soutěže”) budou umístěny: Pravidla, informace o cenách, výsledky Soutěže, a budou představeny Soutěžní práce.
6.    Soutěž není organizována, spoluorganizována, sponzorována ani podporována službou Instagram nebo jejím provozovatelem a není se službou Instagram nebo jejím provozovatelem žádným způsobem spojena.


§ 2. Účast v Soutěži
1.    Účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník”) může být výhradně fyzická osoba, která:
          a.    nejpozději v den přihlášení do Soutěže dovršila 18 let, 
          b.    je spotřebitelem a její účast v Soutěži tedy nesouvisí s její podnikatelskou činností (obchodní, ekonomickou, řemeslnou činností nebo svobodným povoláním),
          c.    bydlí na území České republiky,
          d.    má zřízen svůj profil ve službě Instagram,
          e.    splňuje podmínky pro účast v Soutěži stanovené v těchto Pravidlech.
2.    Účastník Soutěže nesmí být zaměstnanec, spolupracovník Organizátora nebo člen Poroty, ani rodinný příslušník zaměstnanců, spolupracovníků Organizátora nebo členů Poroty, tedy zejména manžel/ka, rodič, prarodič, dítě, vnouče, sourozenec.


§ 3. Zásady soutěže
1.    Soutěž se bude konat pod heslem: Art Food Inspirations (dále jen: „Heslo”).
2.    Úkolem Účastníka Soutěže, je pořídit fotografii nebo video, které je interpretací Hesla a vytvořit popis příběhu fotografie/videa, který se za fotografií/videem skrývá (dále jen: „Soutěžní práce”).
3.    Podmínkou účasti v Soutěži:

 • umístění Soutěžní práce Účastníkem na jeho profilu, který se nachází ve službě Instagram s aktivním veřejným nastavením
 • umístění v popisu fotografie/videa následující hashtagy: #foodspirationcz, #answear_cz a označení @answear_cz
 • Soutěžní práce musí být zveřejněna na Instagramu v době přijímání přihlášek do soutěže, tj. od 29.4.2022 od 10:00 do 30.6.2022 do 23:59. Fotografie / videa, která byla na profilu účastníka na Instagramu zveřejněna mimo období přijímání přihlášek do soutěže, a to ani v případě, že účastník k těmto fotografiím / videím přidá hashtagy a označení soutěže, nebudou v soutěži zohledněna.


4.    V okamžiku zveřejnění Soutěžní práce na Instagramu označené způsobem uvedeným v odst. 3 výše, se Účastník přihlašuje do Soutěže a současně uděluje Organizátorovi nevýhradní licenci k jím předložené Soutěžní práci a souhlas se zveřejněním a šířením podobizny Účastníka zachycené v Soutěžní práci Organizátorem, to vše na dobu trvání Soutěže a dále šest měsíců po jejím skončení, bez územních omezení v následujících oblastech využití:
          a.    v rozsahu záznamu a reprodukce Soutěžní práce – vytváření kopií Soutěžní práce pomocí digitální technologie, vkládání do paměti počítače a jiných podobných zařízení;
          b.    v rozsahu distribuce Soutěžní práce – veřejné zpřístupnění Soutěžní práce takovým způsobem, aby k němu měl přístup každý v jím zvoleném místě a čase, 
          c.    šíření Soutěžní práce na internetu, zejména na webových stránkách a na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn) internetového obchodu Answear provozovaného pod doménami www.answear.com / hu / bg / ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy a na stránkách soutěže https://lifespirationstartshere.answear.com / hu / bg / ro / ua / sk / cz / gr / hr / cy.
5.    Účastník může do Soutěže přihlásit několik Soutěžních prací. 
6.    Správně zveřejněné a označené Soutěžní práce v souladu s odst. 3 výše budou hodnoceny soutěžní porotou (dále jen „Porota”) jmenovanou Organizátorem s ohledem na kvalitu, kreativitu a atraktivitu Soutěžní práce a interpretaci Hesla. 
7.    Ceny budou uděleny Porotou. Porota bude hodnotit výlučně Soutěžní práce přihlášené do Soutěže po dobu trvání Soutěže.   
8.    Zveřejněním Soutěžní práce na Instagramu označené způsobem uvedeným v § 3 odst. 3 Pravidel Účastník prohlašuje, že:
          a)    je autorem přihlášené Soutěžní práce, je nositelem veškerých autorských a souvisejících práv k Soutěžní práci a tato práva nejsou v žádném případě omezena nebo zatížena právy třetích stran,
          b)    Soutěžní práce neporušuje žádná práva třetích stran a tudíž žádné třetí strany nebudou vůči Organizátorovi jakkoliv právně vystupovat v souvislosti s využitím Soutěžní práce Organizátorem způsobem stanoveným těmito Pravidly,
          c)    osoby, jejichž podobizny byly zachyceny v Soutěžní práci, udělily Účastníkovi právně relevantní souhlas s pořízením podobizen a se zveřejněním jejich podobizen Účastníkem a rovněž s šířením jejich podobizen Organizátorem způsobem a v rozsahu určeném těmito Pravidly, přičemž předmětný souhlas zohledňuje i způsob a rozsah nakládání s podobiznou zachycenou v Soutěžní práci pro případ, že se Účastník stane Laureátem; na žádost Organizátora je Účastník povinen souhlas Organizátorovi předložit 
          d)    zavazuje se osvobodit Organizátora od veškerých nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s používáním Soutěžní práce a/nebo podobizen osob zachycených v Soutěžních pracích Organizátorem způsobem a v rozsahu uvedeném v Pravidlech,   a to zejména v důsledku nepravdivých prohlášení učiněných ze strany Účastníka, a to tak, že tyto nároky třetích osob sám uspokojí a současně nahradí Organizátorovi veškeré škody a újmy s tím související. 
9.    Soutěžní práce by neměla obsahovat vulgární výrazy, urážlivý obsah nebo obsah, který je v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže Soutěžní práce, které uvedená pravidla porušují.
10.    V okamžiku zveřejnění Soutěžní práce na Instagramu Účastník potvrzuje, že splňuje stanovená kritéria pro účast v Soutěži, a souhlasí s účastí v Soutěži, to vše v souladu se zásadami stanovenými v Pravidlech. 


§ 4. Výherci a ceny
1.    Informace o výsledcích Soutěže budou zveřejněny na Stránkách soutěže do 14 dnů od ukončení Soutěže.
2.   V Soutěži budou uděleny ceny: 
•    Hlavní cena: 15 000 Kč
•    Další ceny: 5x poukaz v hodnotě 1 500 Kč na nákup na answear.cz

3.    Každá osoba, která obdrží cenu v Soutěži, bude dále v Pravidlech nazývána Laureátem
4.    Kromě cen přizná Organizátor každému Laureátovi peněžní výhru v hodnotě odpovídající ekvivalentu 11,11% hodnoty Ceny. Výše peněžní výhry bude odpovídat výši daně z příjmu, kterou musí Laureát odvést v souvislosti s výhrou v Soutěži. Účastník souhlasí s tím, aby byla peněžní výhra před předáním Ceny Organizátorem stržena a převedena na účet příslušného Daňového úřadu v Polsku coby plátcem paušální daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s výhrou v Soutěži. 
5.    Bez ohledu na výše uvedená ustanovení týkající se vypořádání daně z příjmu fyzických osob v souvislosti s výhrou v Soutěži jsou Laureáti Soutěže, kteří nemají daňovou rezidenci v Polsku, povinni nezávisle ověřit a splnit daňové povinnosti ve své zemi daňové rezidence v souvislosti s výhrou v Soutěži.
6.    Laureáti Soutěže budou informováni o výhře ve zprávě zaslané Organizátorem prostřednictvím interního korespondenčního systému platformy Instagram. Laureát je povinen do 5 dnů stejným způsobem potvrdit přijetí Ceny a zaslat informace požadované Organizátorem na uvedenou e-mailovou adresu, zejména: jméno a příjmení, adresu pro zaslání Ceny, v případě hlavní ceny i číslo bankovního účtu a údaje pro zúčtování paušální daně z příjmu fyzických osob v souvislosti s výhrou v Soutěži.
7.    Pokud se Organizátor z jakéhokoliv důvodu nebude moci spojit s Laureátem soutěže, nebo neobdrží odpověď na zaslané oznámení o výhře do 5 dnů, vyhrazuje si právo udělit Cenu jinému Účastníkovi.
8.    Laureát Soutěže může učinit prohlášení o odmítnutí Ceny do 5 (pěti) dnů od obdržení oznámení o výhře dle § 4 odst. 6 Pravidel.
9.    Další ceny v Soutěži nejsou vyměnitelné za peněžní ekvivalent nebo jiné věcné ceny. 
10.    Hlavní cena v soutěži bude zaslána na bankovní účet Laureáta a další ceny budou zaslané poštou na adresu uvedenou ve zprávě uvedené v § 4 odst. 6 výše s tím, že Ceny budou zaslány na náklady Organizátora výhradně na území České republiky. V případě, že Laureát uvede adresu pro zaslání, která se nachází mimo území České republiky, Organizátor má právo odložit předání Ceny do doby, než obdrží od Laureáta částku odpovídající nákladům na odeslání zásilky s Cenou mimo území České republiky.


§ 5. Licence
1.    Laureát uděluje Organizátorovi, bezúplatnou, nevýhradní licenci na oceněnou Soutěžní práci a souhlasí s šířením podobizny Laureáta, to vše na dobu 5 let od zaslání potvrzení o přijetí Ceny dle § 4 odst. 6 Pravidel a ve vztahu k území celého světa v následujícím rozsahu využití: 

 1. záznam a reprodukce Soutěžní práce nebo její části – vytváření kopií Soutěžní práce pomocí všech dostupných technik, včetně tisku, reprografického, magnetického záznamu, digitální technikou, 
 2. umístění Soutěžní práce na výrobcích, včetně oděvů, obuvi, doplňků vyrobených na objednávku Organizátora, stejně jako uvádění výrobků, na kterých byla zaznamenána Soutěžní práce na trh;
 3. ukládání Soutěžní práce do paměti počítače a dalších podobných zařízení,
 4. úpravy soutěžního díla, včetně práva opravovat, upravovat a měnit celý rozsah soutěžního díla a jeho jednotlivých prvků, spojovat soutěžní dílo s jinými díly,
 5. uvádění na trh, půjčování nebo pronájem kopií Soutěžní práce a produktů, na kterých byla Soutěžní práce umístěna,
 6. v rozsahu šíření Soutěžní práce nebo její části - vystavování, zobrazování a veřejné zpřístupňování Soutěžní práce, včetně výrobků, na kterých byla Soutěžní práce umístěna takovým způsobem, aby k ní měl každý přístup v místě a čase, který si sám zvolí, za použití všech dostupných technik, včetně internetu a dalších počítačových sítí, 
 7. umístění Soutěžní práce na všech médiích pro reklamní a propagační akce, včetně zejména: katalogů, novin, poznámkových bloků.
  2.    Bez ohledu na výše uvedenou licenci Laureát opravňuje Organizátora k realizaci jeho osobních autorských práv vztahujících se k Soutěžní práci a uděluje Organizátorovi výslovné svolení k zásahu do Soutěžní práce. Na základě výše uvedeného oprávnění a svolení má Organizátor mimo jiné právo: (i) rozhodovat o způsobu označení autorství Soutěžní práce, (ii) kontrolovat způsob využití Soutěžní práce, (iii) provádět modifikace Soutěžní práce, včetně mj. práva na opravu, provádění úprav a změn v rozsahu celé Soutěžní práce, jakož i jejích jednotlivých prvků, sloučení Soutěžní práce s jinými díly (do nového díla, nebo do díla souborného), jakož i další úkony zasahující do práva na nedotknutelnost Soutěžní práce.
  3.    Organizátor není povinen udělenou licenci využít, její využití tak závisí zcela na vůli Organizátora. Organizátor je oprávněn poskytovat podlicence třetím osobám v rozsahu poskytnuté licence, či v jakkoliv omezeném rozsahu, a rovněž je oprávněn udělenou licenci postoupit na třetí osobu.
  4.    Organizátor má právo užít zpracovanou, změněnou, sloučenou či upravenou Soutěžní práci (dle § 5 odst. 2 Pravidel) jakožto odvozené dílo ve stejném rozsahu, v jakém je Organizátor oprávněn užít původní Soutěžní práci dle těchto Pravidel.
  5.    Laureát rovněž umožňuje Organizátorovi uplatňovat odvozená autorská práva k Soutěžní práci, jakož i výhradní udělení Organizátorem povolení třetím osobám k výkonu odvozených práv k Soutěžní práci. 
  6.    Na žádost Organizátora, Organizátor a Laureát ve smlouvě uzavřené písemně potvrdí udělení výhradní licence k Soutěžní práci, souhlas se šířením podobizny a udělení oprávnění uvedených v odst. 2 a 4 výše. Smlouva bude především obsahovat: oblasti využití, na které je udělena licence, souhlas s šířením podobizny Laureáta, přičemž přílohou smlouvy bude souhlas osob, jejichž podobizny byly v Soutěžní práci zachyceny, s šířením těchto podobizen způsobem a v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech, oprávnění k výkonu odvozených práv k Soutěžní práci a oprávnění k uplatňování a zásahům do osobních autorských práv k Soutěžní práci.

  
§ 6. Závěrečná ustanovení
1.    Pravidla Soutěže jsou k dostupná na Stránkách soutěže. 
2.    Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla. Změna Pravidel nabývá účinnosti v okamžiku zveřejnění změněných Pravidel na Stránkách soutěže. Změna Pravidel nemůže omezit práva nabytá Účastníky.
3.    Účastník může podat stížnost na způsob vedení Soutěže. Stížnost bude Organizátorem vyřešena do 14 dnů od data jejího obdržení.
4.    Chcete-li podat stížnost na způsob vedení soutěže, její podmínky, nebo v jakýchkoli dalších otázkách týkajících se soutěže, měli byste to oznámit Organizátorovi zasláním e-mailu na adresu social@answear.cz. Stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka a také důvod k podání stížnosti a konkrétní chování Organizátora. Stížnosti mohou být rovněž zaslány na adresu Organizátora. 
5.    Organizátor zbavuje společnost Instagram a jejího provozovatele veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, zejména nároky Účastníků spojené se Soutěží. Jakékoli dotazy, komentáře a stížnosti, stejně jako veškeré nároky spojené se soutěží, by měl Účastník zaslat přímo Organizátorovi, v žádném případě společnosti Instagram nebo jejímu provozovateli.
6.    Veškeré informace o soutěži obsažené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze pomocný charakter, rozsah oprávnění a povinností Účastníků a Organizátora je definován těmito Pravidly.
7.    Soutěž i tato Pravidla se řídí českým právem.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE 
„Lifespiration starts here:
Art Food Inspirations

Správcem osobních údajů účastníků soutěže " Lifespiration starts here: Art Food Inspirations" (dále jen "soutěž") je Answear.com S.A. se sídlem v Krakově, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (KRS: 0000816066) (dále jen: "společnost" nebo "správce"). 
Kontakt se správcem: iod@answear.com nebo Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány pro účely konání soutěže, určení výherců, předání cen vítězům a plnění daňových povinností v souvislosti s rozdělenými cenami.
Základem pro zpracování osobních údajů jsou: ze zákona oprávněné zájmy správce, založené na realizaci soutěžní akce a určování vítězů, vyšetřování nároků nebo obrana před jakýmikoli nároky. 
Poskytování údajů není povinné, nicméně jejich neuvedení vede k nemožnosti účasti v soutěži.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Účastníci mají právo na: přístup a aktualizace údajů, omezení jejich zpracování, žádost o odstranění údajů a námitku vůči jejich zpracování. 
Údaje budou uchovávány po dobu trvání soutěže a pro plnění zákonných povinností, avšak nejdéle 3 let ode dne, kdy správce vykoná právní povinnosti, které na něm spočívají. Osobní údaje vítězů bude správce zpracovávat po celou dobu trvání majetkových autorských práv. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže či jiným vhodným způsobem zajistí jejich likvidaci.
Pokud se účastník domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány neoprávněně, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.