PRAVIDLA SOUTĚŽE „PROJECT PACKSHOT“

 

 1. Obecná ustanovení

 

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "PODMÍNKY") definují podmínky a pravidla soutěže pod názvem „PROJECT PACKSHOT” (dále jen "SOUTĚŽ").
  2. Pořadatelem soutěže je Answear.com S.A. se sídlem v Krakově, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapsaná v registru podnikatelů KRS [Národního soudního rejstříku] vedeného u Okresního Soudu pro Krakow-Śródmieście v Krakově, XI Hospodářské Oddělení KRS pod číslem: 0000816066, REGON [polské ID]: 122515020, DIČ: 6793080390, se základním kapitálem 767 450,00 CZK (dále jen "POŘADATEL").
  3. Soutěž se koná na území České republiky a Slovenska.
  4. Soutěž se koná v období ode dne 24.08.2020 od 12: 00 do 19.11.2020 do 23:59.
  5. Informace o soutěži jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže na adrese: https://packshot.answear.cz  (dále jen: "SOUTĚŽNÍ STRÁNKA)
  6. Účastníkem soutěže (dále jen "ÚČASTNÍK") mohou být pouze fyzické osoby, které:
   1. nejpozději ke dni přistoupení do Soutěže dovršily 18 let,
   2. žijí na území ČR nebo SR,
   3. splňují podmínky pro účast v soutěži stanovené v těchto Podmínkách.
  7. Pořadatel jmenuje soutěžní komisi (dále jen: "KOMISE"), která vybere osoby kvalifikované do druhé fáze a vítěze druhé fáze soutěže. Komise se bude skládat z: Mira Saba, Lukáše Kimličky, Juliany Křížové a Pauliny Manterys.
  8. Soutěž se bude konat ve dvou fázích:
  1. Fáze I - v období od 24.08.2020 od 12:00 do 21.09.2020 do 23: 59, spočívá v zasílání soutěžních přihlášek popsaných v bodě 2.2 Podmínek a má za účel výběr 5-10 osob, které budou kvalifikovány k účasti v 2. fázi soutěže.
  2. Fáze II – období od 13.10.2020 od 12: 00 do 13.11.2020 do 23: 59, spočívá v plnění soutěžního úkolu popsaného v bodě 4.2. Podmínek. 

 

 1. PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE
  1. Podmínkou pro účast v soutěži v souladu s jinými ustanoveními stanovenými těmito Podmínkami je:
  1. správné vyplnění přihlášky na webových stránkách soutěže: poskytnutí osobních údajů účastníka: jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo pro kontakt, přijetí podmínek, souhlas ke zpracování osobních údajů pro konání soutěže;
  2. zaslání, v období od 24.08.2020 od 12:00 do 21.09.2020 do 23:59, prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který se nachází na stránce soutěže, nejméně tří fotografií, které ukazují, dle výběru účastníka: produktové kompozice  bez účasti modelů nebo stylizování oblečení na modelovi / modelce (dále jen: "soutěžní práce"), přičemž
   1. Komise se bude zabývat v první řadě soutěžními pracemi ukazujícími produktové kompozice;
   2. Soutěžní práce by neměly obsahovat reklamní obsah relevantní pro žádné subjekty, s výjimkou reklamního obsahu souvisejícího s organizátorem nebo nabízenými produkty;
   3. Soutěžní práce by neměly obsahovat vulgární slovní zásobu, urážlivý obsah nebo obsah, který je v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony.
   4. Fotografie, které jsou součástí každé žádosti, mohou být vyrobeny jinou osobou než je Účastník I Fáze, zejména může Účastník I Fáze při zachycování produktové kompozice nebo stylizace využít pomoci profesionálního fotografa, nicméně Účastník I Fáze musí být autorem a tvůrcem na snímcích představené produktové kompozice nebo stylizace oděvu.
  1. Splnění podmínek uvedených v odstavci 2.1.výše je formální přihláškou účastníka soutěže (dále jen "PŘIHLÁŠKA").  Účastník zasláním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s obsahem podmínek, přijímá je a chce se soutěže zúčastnit za podmínek stanovených podmínkami.
  2. Účastník může podat více přihlášek, avšak pouze jedna přihláška může být kvalifikována pro druhou fázi soutěže. 
  3. Zasláním přihlášky účastník prohlašuje, že:
  1. má autorská  práva k soutěžní práci a je oprávněn podat soutěžní práci do soutěže, stejně jako poskytnout organizátorovi souhlas a licenci za podmínek stanovených v Podmínkách;
  2. získal souhlas osob, jejichž podobizny byly obsaženy v soutěžní práci k použití jejich snímků v rozsahu stanoveném těmito podmínkami;
  3. přihlášení neporušuje žádná práva třetích stran a tudíž žádné třetí strany nebudou proti pořadateli vystupovat v souvislosti s jeho použitím soutěžních prací způsobem stanoveným těmito podmínkami,
  1. V případě, že se kterékoliv prohlášení účastníka obsažené v předchozím odstavci 2.4. výše ukáže jako nepravdivé, zavádějící nebo hrubě zkreslující, pak je Pořadatel oprávněn takovéhoto účastníka bez dalšího vyloučit ze soutěže, aniž by tomuto účastníkovi příslušely jakékoliv další nároky (zúčastnění se II. fáze soutěže, předání ceny apod.) a následně postupovat vůči dotyčnému účastníkovi ve smyslu odstavce 2.6. níže. 
  2. V případě, že kterýkoli subjekt nebo osoba vystoupí vůči Pořadateli s nároky, pokud jde o použití podobizny nebo v oblasti autorských práv v souvislosti s pořadatelovým použitím soutěžních prací v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách, je Účastník povinen učinit všechna opatření pro zbavení pořadatele odpovědnosti, ale také uhradit tyto nároky, a v případě jejich uhrazení nebo nařízení k úhradě pořadateli, k odškodnění pořadatele ve věci veškerých jím uhrazených pohledávek a k uhrazení veškerých škod s tím spojených.
  3. Účastník se zavazuje předložit soutěžní práce pořadateli na soutěžní stránce v době konání soutěže a po jejím dokončení pro archivní účely, přičemž pořadatel si vyhrazuje právo reprezentovat na soutěžní stránce pouze vybrané soutěžní práce nebo předložit soutěžní práci na soutěžní stránce.

 

 1.  Podmínky pro účast ve II. fázi soutěže
  1. V termínu do 27.09.2020 do 23: 59 komise provede hodnocení soutěžních prací předložených v první fázi soutěže a vybere 5 až 10 nejlepších soutěžních prací dle komise.  Vybraní účastníci se budou ucházet o II. fázi soutěže (5 až 10 účastníků).
  2. Při posuzování soutěžních prací bude Porota brát v úvahu:
 • kreativitu a vynalézavost při vytváření kompozice / stylizace,
 • estetiku kompozice / stylizaci,
 • znalost aktuálních trendů,
 • rozmanitost kompozice / stylizace,
  1. Po zasedání komise pořadatel bude informovat vybrané účastníky o kvalifikaci do druhé fáze soutěže zasláním e-mailu na adresu uvedenou účastníkem v přihlášce.
  2. Do tří dnů od data obdržení oznámení uvedeného v bodě 3.3. Účastník přijatý do II. Fáze Soutěže je povinen potvrdit prostřednictvím e-mailové korespondence přihlášku k účasti ve II. Fázi Soutěže
  3. Pokud v termínu uvedeném v odstavci 3.4., Organizátor neobdrží e-mailem potvrzení kvalifikovaného účastníka, v němž vyjádří přání podílet se na II. fázi soutěže, tato osoba ztrácí právo účasti v II. fázi soutěže a bude ze soutěže bez dalšího vyloučena. Pořadatel má pak právo kontaktovat dalšího účastníka z rezervního seznamu, který bude mít nárok na účast ve druhé fázi soutěže. 

 

 1. průběh 2. fáze soutěže
  1. Před zahájením II. fáze soutěže budou účastníkům II. fáze zaslány sady tří produktů - šperků značky Swarovski (dále jen "PRODUKTY"), které jsou nezbytné pro splnění soutěžního úkolu popsaného v bodě 4.2.
  2. Úkolem účastníka II. fáze soutěže je splnění, a to od 13.10.2020 do 13.11.2020 soutěžního úkolu spočívajícího v:
  1. vytvoření minimálně tří různých skladeb (dále jen "KOMPOZICE") s použitím produktů, přičemž:
   1. v kompozicích musí být použity všechny účastníkovi odeslané produkty;
   2. každý z produktů musí být použit alespoň v jedné kompozici;
   3. každá kompozice může prezentovat jeden nebo více produktů;
   4. v kompozicích nelze použít jiné oděvy, boty nebo doplňky s jasným logem na výrobku;
   5. Výrobky mohou být prezentovány v kompozicích jakýmkoli způsobem, zejména: zavěšené ve vzduchu nebo na jiném předmětu, položené na rovném povrchu, zobrazené na člověku nebo zvířeti;
  2. pošlete pořadateli alespoň tři fotografie zobrazující minimálně tři různé kompozice (dále jen "SNÍMEK KOMPOZICE"), přičemž:
   1. Snímek Kompozice může být proveden jinou osobou než je Účastník II. Fáze, tedy Účastník může použít při fotografování kompozice s pomocí fotografa, ale stylistou organizujícím kompozici a jejím autorem (nápad, volba příslušenství, seznam Produktů), musí být Účastník II Fáze.
   2. Snímky kompozice by měly být nahrány ve formátu JPG a mít vysokou kvalitu-min. 300 dpi;
   3. Snímky kompozice musí být načteny systémem, do kterého budou data přenášena individuálně každému účastníkovi II. fáze e-mailem;
  1. Zasláním snímků kompozice pořadateli účastník prohlašuje, že:
  1. je autorem a tvůrcem kompozice, má na ni veškerá majetková autorská práva a související práva a tato práva nejsou v žádném případě omezena nebo zatížena právy třetích stran,
  2. získal souhlas osob, jejichž podobizny byly obsaženy ve snímcích kompozice k použití jejich snímků v rozsahu stanoveném těmito podmínkami;
  3. má majetková autorská práva na snímky kompozice a oprávnění k výkonu osobních autorských práv ke snímkům kompozic v rozsahu nezbytném pro: přihlášení snímků kompozic do soutěže, převedení autorských práv na snímky kompozic na pořadatele za podmínek uvedených v podmínkách, udělení souhlasu s výkonem osobních autorských práv týkajících se snímků kompozic, stejně jako k poskytnutí veškerých nezbytných souhlasů a licencí pořadateli za podmínek uvedených v podmínkách;
  4. přihlášení snímků kompozic a kompozic do soutěže není porušením jakýchkoli práv třetích osob a v souvislosti s tím žádné třetí osoby nezasáhnou vůči pořadateli v souvislosti s jeho využíváním snímků kompozic a kompozic za podmínek uvedených v těchto podmínkách.
  1. V případě, že se kterékoliv prohlášení účastníka obsažené v předchozím odstavci 4.3. výše ukáže jako nepravdivé, zavádějící nebo hrubě zkreslující, pak je Pořadatel oprávněn takovéhoto účastníka bez dalšího vyloučit ze soutěže, aniž by tomuto účastníkovi příslušely jakékoliv další nároky (zúčastnění se další fáze soutěže, vyplacení ceny apod.) a následně postupovat vůči dotyčnému účastníkovi ve smyslu odstavce 4.5. níže.
  2. V případě, že kterákoliv třetí osoba nebo subjekt vystoupí vůči Pořadateli s nároky, pokud jde o použití podobizny nebo v oblasti autorských práv v souvislosti s pořadatelovým použitím snímků kompozic a kompozic v rozsahu uvedeném těchto podmínkách, je Účastník povinen učinit všechna opatření pro zbavení pořadatele odpovědnosti, ale také uhradit tyto nároky, a v případě jejich uhrazení nebo nařízení k úhradě pořadateli, k odškodnění pořadatele ve věci veškerých jím uhrazených pohledávek a k uhrazení veškerých škod s tím spojených.
  3. Účastník, který odmítá účast ve II. fázi soutěže nebo nesplní soutěžní úkol zcela nebo částečně ve lhůtě stanovené v odst. 2, bude vyloučen ze soutěže a je povinen neprodleně, nejpozději do 7 dnů od ukončení účasti ve II. fázi soutěže nebo od uplynutí lhůty pro splnění soutěžního úkolu, zaslat produkty pořadateli na vlastní náklady. 

 

 1. VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE A CENY
  1. Po skončení druhé fáze soutěže komise provede hodnocení předložených kompozic a určí tři vítěze soutěže - autory nejzajímavějších kompozic a přidělí jim první, druhé a třetí místo.
  2. Při posuzování kompozic bude Komise brát v úvahu:
   1. kreativitu a vynalézavost při vytváření kompozice;
   2. estetiku kompozice;
   3. rozmanitost kompozice;
   4. znalost aktuálních trendů;
  3. Seznam vítězů soutěže (jméno, příjmení) bude publikován na soutěžní straně ve lhůtě od 19.11.2020 do 23: 59 spolu s fotografiemi vítězných kompozic.
  4. V soutěži vystupují následující ceny (dále jen: "Ceny"):
   1. hlavní cena za 1. místo:
 • soukromý workshop s Julianou Vlčkovou, roční předplatné časopisu Vogue
   1. odměny za 2. a 3. místo - nákup na Answear.cz v hodnotě 25 000 Kč a 15 000 Kč, roční předplatné časopisu Vogue
   2. ceny jsou zaručeny všem účastníkům druhé fáze soutěže - sady zboží značky Swarovski v hodnotě 7 885 s DPH, s přihlédnutím k odstavci 5.5.
  1. Podmínkou udělení zaručené ceny účastníkovi II. fáze je splnění všech soutěžních úkolů uvedených v bodě 4.2. Zaručená odměna není udělena v případě situace uvedené v bodě 4.5.
  2. Účastníci, kteří budou mít nárok na některou z cen, budou nazýváni "VÍTĚZI".
  3. Pokud hodnota ceny udělené Laureátovi přesáhne částku osvobozenou od daně, tj. 10 000 Kč, bude Laureát povinen odvést daň 15 % z hodnoty obdržené ceny. V takovém případě bude Laureátovi poskytnuta dodatečná peněžitá částka ve výši 15 % hodnoty ceny na platbu daně. Tato částka bude zaslána na bankovní účet poskytnutý Laureátem.
  4. Kromě cen pořadatel uděluje každému vítězi peněžní odměnu v částce odpovídající 11,11% hodnoty ceny. Výše peněžní výhry bude odpovídat výši daně z příjmu, která bude spočívat na vítězi v souvislosti s vítězstvím v soutěži. Účastník souhlasí s tím, aby peněžní odměna před vydáním výhry bylo přijata a uložena na účet příslušného daňového orgánu pořadatelem v Polsku coby plátcem fixní daně z příjmů fyzických osob z vítězství v soutěži.
  5. V souvislosti s potřebou pořadatele zúčtovat fixní daň z příjmů fyzických osob z vítězství v Soutěži je Účastník povinen poskytnout pořadateli údaje potřebné pro výpočet daně. Účastník je povinen vyplnit formulář s údaji potřebnými pro výpočet daně a předložit vyplněný formulář na adresu uvedenou pořadatelem před vydáním ceny.
  6. O udělení ceny bude pořadatel informovat vítěze zasláním e-mailu na adresu uvedenou vítězem v přihlášce. Spolu s informacemi o udělení ceny bude pořadatel informovat vítěze o povinnosti poskytnout mu údaje potřebné k zaplacení daně uvedené v bodě 5.9.
  7. Vítěz prvního, druhého a třetího místa je povinen před udělením ceny do 7 dnů od obdržení oznámení o výhře zaslat pořadateli vyplněný formulář uvedený v bodě 5.9.
  8. Pokud se ukáže, že vítězem soutěže je osoba, která nesplňuje podmínky stanovené v podmínkách, tato osoba je pořadatele vyloučena ze soutěže a tímto ztrácí nárok na získání ceny.
  9. Výhry v soutěži budou doručeny vítězům poštou nebo kurýrní zásilkou na adresu uvedenou vítězem za předpokladu, že ceny budou zaslány na náklady pořadatele výhradně na území Česka nebo Slovenska. V případě, že vítěz uvede adresu pro zaslání, která se nachází mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, pořadatel má právo zdržet se předávání ceny do doby, než obdrží od vítěze částku odpovídající hodnotě odeslání zásilky s cenou mimo české území.

 

 1. AUTORSKÁ PRÁVA

 

  1. Zasláním snímků kompozice do soutěže vítěz uděluje pořadateli bezúplatně nevýhradní licenci k užití kompozice a fotografie kompozice ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence se uděluje zejména pro následující způsoby užití díla:
   1. v oblasti ukládání a množení–výroba kopií exemplářů v jakékoliv technicky možné formě a množení libovolnou technikou v libovolném počtu kopií, včetně zejména digitální, tiskařskou, reprografickou technikou, magnetickým zápisem,
   2. zavedení do obratu, používání nebo pronájem exemplářů díla, 
   3. využití kompletních nebo jednotlivých prvků snímků představujících kompozici pro potřeby stvoření libovolných reklamních materiálů a jejich využití v rámci propagačních materiálů prostřednictvím jejich zvěčnění a množení metodami uvedenými v písm. a výše, a uvedení na trh, pronájem, zapůjčení, ale také veřejné poskytování takovým způsobem, že k nim každý může mít přístup na místě a v době vlastního výběru,
   4. ukládání do paměti počítače,
   5. distribuce a sdílení na internetu, v tisku nebo v televizi.
  2. Vítěz umožňuje realizovat závislá autorská práva na kompozici a na snímku kompozice, na provozních polích uvedených v bodě 6.1. výše, jakož i k pořadatelovu udělení povolení třetím stranám k vykonávání závislých práv k dílu.
  3. Vítěz zplnomocňuje pořadatele, aby vykonával jeho jménem autorská osobnostní práva na kompozici a na snímek kompozice, stejně jako aby poskytoval třetím stranám takové povolení. V rámci užití kompozice či snímku kompozice je pořadatel oprávněn je užít vcelku nebo jejich část, nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byl vítězem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou kompozice či snímku kompozice, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je pořadatel oprávněn dílo (kompozici či snímek kompozice) upravovat a jinak měnit.
  4. Vítěz se zavazuje, že nebude vznášet žádné nároky na Pořadatele Soutěže v souvislosti s pořadatelovým užíváním předložených soutěžních přihlášek, kompozic a snímků kompozic v souladu s ustanoveními těchto podmínek.
  5. Pořadatel může poskytnout podlicence na snímky kompozice a kompozice třetím stranám bez souhlasu vítěze, s čímž vítěz tímto souhlasí.
  6. Vítěz připouští, že fotografie kompozice budou moci být zveřejněny zejména na sociálních sítích značky Swarovski.
  7. Vítěz připouští, že ze snímků kompozic, které přihlásil do soutěže, bude alespoň jedna komisí vybraná fotografie kompozice moci být publikována v časopise Vogue.

 

 1. Osobní údaje
  1. Správcem osobních údajů účastníků soutěže je pořadatel. Kontakt se správcem: dpo@answear.com nebo Answear.com S.A, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.
  2. Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány pro účely konání soutěže, určení výherců, předání cen vítězům a plnění daňových povinností v souvislosti s rozdělenými cenami.
  3. Základem pro zpracování osobních údajů jsou: ze zákona oprávněné zájmy správce, založené na realizaci soutěžní akce a určování vítězů, vyšetřování nároků nebo obrana před jakýmikoli nároky.
  4. Poskytování údajů není povinné, nicméně jejich neuvedení vede k nemožnosti účasti v soutěži.
  5. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  6. Účastníci mají právo na: přístup a aktualizace údajů, omezení jejich zpracování, žádost o odstranění údajů a námitku vůči jejich zpracování.
  7. Údaje budou uchovávány po dobu trvání soutěže a pro plnění zákonných povinností, avšak nejdéle 3 let ode dne, kdy správce vykoná právní povinnosti, které na něm spočívají. Osobní údaje vítězů bude správce zpracovávat po celou dobu trvání majetkových autorských práv. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže či jiným vhodným způsobem zajistí jejich likvidaci.
  8. Pokud se účastník domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány neoprávněně, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení:
  1. Veškeré informace o soutěži obsažené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze pomocný charakter, rozsah oprávnění účastníků a pořadatele je definován těmito Podmínkami.
  2. Účastník může podat stížnost na způsob vedení soutěže. Stížnost bude organizátor řešit do 14 dnů od data jejího obdržení.
  3. Chcete-li podat stížnost na způsob vedení soutěže, její podmínky, nebo v jakýchkoli dalších otázkách týkajících se soutěže, musíte to oznámit pořadateli zasláním e-mailu na adresu  marketing@answear.cz.
  4. Stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, adresu účastníka a také udání důvodu k podání stížnosti a konkrétního chování pořadatele. Stížnosti mohou být také zaslány na adresu Pořadatele.
  5. Osoba, která podává reklamaci, bude o posouzení reklamace informována prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu uvedenou v reklamaci. Kromě toho může organizátor oznámit způsob vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek během soutěže, pokud je to odůvodněno zaměřením soutěže a nebude to mít vliv na zhoršení podmínek účasti v soutěži, přičemž změna podmínek nemůže omezit práva, která jsou již získána účastníky. Změny podmínek vstoupí v platnost ode dne jejich umístění na webu. 
  7. Účastí v Soutěži Účastník potvrzuje svůj výslovný souhlas s účastí v soutěži za podmínek stanovených těmito Podmínkami.