Podmínky soutěže “Máš Answear”

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato pravidla (dále jen: „PRAVIDLA”) definují podmínky a zásady soutěže pod názvem „MÁŠ ANSWEAR ” (dále jen: „SOUTĚŽ”).
 2. Pořadatelem Soutěže je Answear.com S.A. se sídlem v Krakově, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapsaný v registru podnikatelů KRS [Národního soudního rejstříku] vedeného u Okresního Soudu v Krakově, XI Hospodářské Oddělení KRS pod číslem KRS: 0000816066, REGON [polské ID]: 122515020, DIČ: 6793080390, se základním kapitálem 859 500,00 PLN (dále jen: „POŘADATEL”).
 3. Soutěž se koná na území České republiky.
 4. Soutěž se koná v období ode dne 15. února 2021 od 12.00 do dne 14. března 2021 do 23:59.
 5.  Soutěž je organizována přes sociální síť Instagram. Na internetových stránkách na adrese: https.//mas.answear.cz (dále jen: „SOUTĚŽNÍ STRÁNKA”) budou umístěny: Pravidla soutěže, informace o cenách, výsledky Soutěže a budou zde představeny také Soutěžní práce.
 6. Soutěž není organizována, spoluorganizována, sponzorována ani podporována sociální sítí Instagram nebo jejím provozovatelem a není se sítí Instagram nebo jejím provozovatelem žádným způsobem spojena.

§ 2. ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Účastníkem soutěže (dále jen „Účastník”) mohou být pouze fyzické osoby, které:
a. nejpozději ke dni přistoupení do Soutěže dovršily 18 let,
b. jsou spotřebiteli a pracují za účelem, který nesouvisí s komerčním, ekonomickým, řemeslným nebo volným povoláním,
c. žijí na území České republiky,
d. mají svůj profil na Instagramu,
e. budou plnit podmínky pro účast v soutěži stanovené v těchto Pravidlech.
2. Účastníkem soutěže nesmí být zaměstnanec ani spolupracovník Pořadatele, ani členové jejich rodin, tj. manžel, rodiče, prarodiče, dítě, vnouče, sourozenci.

§ 3. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 1. Úkolem účastníka, který se účastní Soutěže, je pořídit fotografii nebo krátké video (s hudebním doprovodem složeným Účastníkem nebo bez hudebního doprovodu) navazující na kampaň ANSWEAR „Máš Answear” (dále jen: „SOUTĚŽNÍ PRÁCE”). Soutěžní práce nemusí obsahovat podobiznu Účastníka nebo jiné osoby.
 2. Podmínkou účasti v Soutěži je umístění Soutěžní práce na profilu Účastníka, který se nachází na síti Instagram se zapnutým veřejným nastavením, a uvedení v popisu fotografie nebo videa: #mášanswear @answear_cz.
 3.  Účastník vyjadřuje svůj souhlas k prezentaci Pořadatelem soutěžních prací, včetně podoby účastníka, která je na nich uvedena, na soutěžní stránce, na sociálních sítích Pořadatele a na webové stránce www.answear.cz v sekci #WeAreTheAnswear v době konání Soutěže a v průběhu dvou měsíců od jejího ukončení, a pak pro archivní účely.  
 4. Účastník se může soutěže zúčastnit několikrát.
 5. Správně zveřejněné a popsané soutěžní práce podle odst. 2 výše budou hodnoceny soutěžní komisí jmenovanou Pořadatelem z hlediska kvality, kreativity a atraktivity Soutěžní práce a také interpretace soutěžní úlohy.   
 6. Zveřejněním soutěžní práce na Instagramu a jejím popsáním způsobem uvedeném v § 3 odst. 2 výše prohlašuje Účastník, že:

a. je autorem přihlášené soutěžní práce, má na ni veškerá majetková autorská práva a související práva a tato práva nejsou v žádném případě omezena nebo zatížena právy třetích osob,

b. soutěžní práce neporušuje žádná práva třetích osob a tudíž žádné třetí osoby nebudou proti Pořadateli vystupovat v souvislosti s jeho použitím soutěžní práce způsobem stanoveným těmito Pravidly,

c. osoby, jejichž podobizna byla zachycena v soutěžní práci, souhlasily s veřejným zveřejněním fotografií/videa Účastníkem a s využitím jejich snímků v mezích stanovených těmito Pravidly,

d. zavazuje se osvobodit Pořadatele od veškerých nároků třetích osob v souvislosti s využíváním Pořadatelem Soutěžní práce v rozsahu stanoveném v Pravidlech, vyplývajících z uvedení Účastníkem nepravdivých prohlášení, a také k úhradě škody, která vznikla v jejich důsledku.

 1.  Soutěžní práce nesmí obsahovat vulgární nebo urážlivá slova, nebo také obsah, který je v rozporu s dobrými mravy a platnými zákony.
 2. V případě, že Pořadatel zjistí, že účastník nesplňuje podmínky stanovené v § 2, nebo že kterékoliv prohlášení účastníka obsažené předchozím odstavci 6 tohoto ustanovení se ukáže jako nepravdivé, zavádějící nebo hrubě zkreslující, nebo je práce v rozporu s odst. 6 tohoto ustanovení, je Pořadatel oprávněn takovéhoto účastníka bez dalšího vyloučit ze soutěže, aniž by tomuto účastníkovi příslušely jakékoliv další nároky.
 3. Zveřejněním soutěžní práce na Instagramu účastník potvrzuje, že splňuje podmínky opravňující jej k účasti v Soutěži a souhlasí s účastí v soutěži v souladu s pravidly stanovenými v Pravidlech.

§ 4. VÍTĚZOVÉ A CENY

 1. Soutěžní komise vybere z řad Účastníků jednu osobu, která dostane hlavní cenu v podobě oděvu, obuvi, příslušenství ze sortimentu internetové prodejny answear na adrese: https://answear.cz v celkové hodnotě nepřesahující 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) dále jen „Cena”.
 2. Vítěz Soutěže bude informován o výhře ve zprávě zaslané Pořadatelem v systému interní korespondence prostřednictvím Instagramu. Vítěz je povinen potvrdit do 5 kalendářních dnů stejným způsobem, že obdržel informaci o výhře a odeslat Pořadatelem požadované informace na uvedenou emailovou adresu, zejména: jméno a příjmení, adresu pro odeslání Ceny. Vítěz je také povinen v uvedené lhůtě poskytnout Pořadateli informaci ohledně zvoleného oděvu, obuví, příslušenství, uvedených v odst. 1 výše. Po uplynutí uvedené lhůty nebude Vítěz oprávněn měnit zvolený sortiment nebo zvolit doplňující sortiment, i když je hodnota zvoleného sortimentu nižší než částka uvedená v odst. 1 výše.
 3. Pokud Pořadatel nebude z jakéhokoliv důvodu schopen kontaktovat Vítěze Soutěže nebo nedostane do 5 dnů odpověď na zaslanou zprávu o výhře, vyhrazuje si právo udělit Cenu jinému Účastníkovi.
 4. Vítěz Soutěže může podat prohlášení o odmítnutí přijetí Ceny do 5 (pěti) dnů od obdržení oznámení o výhře.
 5. Cena v soutěži není vyměnitelná za peněžní ekvivalent.
 6. S výhradou odst. 7 níže bude Soutěžní cena Vítězovi odeslána na adresu uvedenou Vítězem ve zprávě, o které se hovoří v odst. 2 výše.
 7. Cena bude předána Vítězovi za podmínky doručení Pořadateli platného potvrzení o převzetí výhry (výherní formulář) Vítěze do 4 (čtyř) týdnů od obdržení zprávy uvedené v odst. 2 výše. Originál vyplněného a podepsaného výherního formuláře musí být odeslán na adresu Wearco CZ s.r.o., Vladislavova 1390/17, Praha 1, 110 00.
 8. V případě nedoručení potvrzení o převzetí výhry podle ustanovení odst. 7 výše, Cena propadne a je následně předána jinému Vítězi zvolenému Pořadatelem.

§ 5. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Umístěním Soutěžní práce na profilu Účastníka dle § 3 odst. uděluje Vítěz Pořadateli bezúplatně výhradní licenci k užití Soutěžní práce ke všem způsobům jejího užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Vítěz nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence se uděluje zejména pro následující způsoby užití díla:

a. uložení a množení Soutěžní práce nebo její části – výroba kopií Soutěžní práce s využitím všech dostupných metod, z toho tiskařskými metodami, reprografickými metodami, magnetickým zápisem, digitální technikou,

b. zavádění do paměti počítače a dalších podobných zařízení,

c. zavedení do obratu, vypůjčení nebo pronájem exemplářů Soutěžní práce,

d. v oblasti rozšiřování soutěžní práce nebo její části – vystavování, zobrazování, přehrávání, vysílání a opětovné vysílání, a také veřejné poskytnutí Soutěžní práce tak, aby k ní každý mohl mít přístup v místě a v době podle svého výběru, s využitím všech dostupných metod, včetně využití Internetu a jiných počítačových sítí,

e. umístění na všech médiích pro reklamní a propagační akce, z toho zejména: katalogy, noviny, poznámkové bloky.

 1. Vítěz společně s licencí dle odst. 1 tohoto ustanovení uděluje souhlas Pořadateli, aby vykonával jeho jménem autorská osobnostní práva k Soutěžní práci, stejně jako aby poskytoval třetím stranám takové povolení. V rámci užití Soutěžní práce je Pořadatel oprávněn ji užít vcelku nebo její část, nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byl vítězem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou Soutěžní práce, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je Pořadatel oprávněn dílo (Soutěžní práci) upravovat a jinak měnit.
 2. Vítěz rovněž umožňuje Pořadateli realizaci závislých autorských práv na Soutěžní práci, a také výhradní poskytování Pořadatelem oprávnění třetím stranám k vykonávaní závislých práv na Soutěžní práci.
 3. Vítěz bere na vědomí, že jeho Soutěžní práce může být celkově nebo částečně využitá Pořadatelem zejména za účelem vytvoření fotografického a/nebo filmového materiálu tvořícího shrnutí marketingové kampaně Pořadatele „MÁŠ ANSWEAR”. Konečný charakter uvedeného materiálu určí Pořadatel.

 

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla soutěže jsou k dispozici na Soutěžní stránce, a proklik na Pravidla bude rovněž umístěn na síti Instagram.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Pravidla. Změna Pravidel nabývá účinnosti od zveřejnění změněných Pravidel na soutěžních stránkách. Změna Pravidel nemůže omezit práva, která již Účastníci získali.
3. Účastník může podat reklamaci na způsob provedení soutěže. Reklamaci bude Pořadatel řešit do 14 dnů od data jejího obdržení.
4. Chcete-li podat reklamaci nebo stížnost na způsob vedení soutěže, její pravidla nebo v jakýchkoli dalších otázkách týkajících se Soutěže, musíte to oznámit Pořadateli zasláním emailu na adresu marketing@answear.cz. Reklamace by měla obsahovat jméno, příjmení, adresu Účastníka, a také udání důvodu k podání stížnosti a konkrétního chování Pořadatel. Reklamace mohou být také zaslány na adresu sídla Pořadatele.
5. Pořadatel zbavuje servis Instagram a jeho provozovatele odpovědnosti za jakékoli nároky, zejména nároky Účastníků spojené se Soutěží. Jakékoli dotazy, připomínky, stížnosti a reklamace stejně jako veškeré nároky spojené se Soutěží, musí Účastník zaslat přímo Pořadateli, v žádném případě servisu Instagram nebo jeho provozovateli.       
6. Veškeré informace o soutěži obsažené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze pomocný charakter, rozsah oprávnění Účastníků a Pořadatele je definován těmito Pravidly.
7. Uvedená pravidla platí ode dne 15. února 2021.